خوانش سروده های آریا

خوانش سروده های آریا,دکلمه,دکلماتور,خوانشکده,شعرخوانی,صداپیشگی,صداپیشگان,صدای خوب,رادیو,گویندگی,شیرین میناسرشت,محمدسعید,فریبااسلامی,پریساپیله ورجاوید,فرحنازنادم,زهره غیاثی,سپیده ضیایی,نداکمیجانی,آریا

خوانش سروده های آریا با صدای صداپیشگان برجسته

همه رسانه ها   


  • تنهایی، با صدای شیرین میناسزشت
  • فریاد کوتاه، با صدای سپیده ضیایی
  • تنهایی، باصدای محمدسعید
  • تنهایی،باصدای فرحناز نادم، از افغانستان
  • اندیشه ی دلخواه، باصدای زهره غیاثی
  • تنهایی، باصدای پریسا پیله ور جاوید
  • تنهایی، باصدای شیرین میناسرشت
  • تنهایی، باصدای فریبا اسلامی، خوشنویس: عزیزالله روانستان