عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده و مدرس واژه شناسی|بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین|دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی|دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

Tttt

Ppppiii

واژه شناسی

للبخدخد

دتترترت

۱۲:۵۸
۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸

تست

تست

۱۷:۵۲
۲۵ / ۹ / ۱۳۹۸