کارل اسکریب karl scrib

خوشنویس بلژیکی belgian calligrapher

خوشنویس بلژیکی belgian calligrapher

کارل اسکریب karl scrib

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۱۴ بازدید

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

don"t open

the prison freedom door

to me because l who

have disobeyed your religion

don"t regret

درِ آزادی زندان

نگشایید به رویم که هنوز

من که برگشته از آیین شمایم

پشیمان نیستم

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

don"t open

the prison freedom door

to me because l who

have disobeyed your religion

don"t regret

درِ آزادی زندان

نگشایید به رویم که هنوز

من که برگشته از آیین شمایم

پشیمان نیستم

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

دوربین
سر چهار راه
خودروی مدل بالا
که می بیند
سلفی می گیرد

Upon seeing a top model car,
Camera
Takes a self-picture
At the crossroads

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:

@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نامواره عمران حیدری آریا نگارش: #کارل_اسکریب _ از بلژیک logo Omran heydari ariya Writer: @karl.scrib

دیدگاه خود را بیان کنید