سِوَرَ sevara

خوشنویس ازبکستانی uzbek calligrapher

خوشنویس ازبکستانی uzbek calligrapher

سِوَرَ sevara

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۶۷ بازدید

سوارا
عکاس ، تحلیلگر و
خوشنویس ازبکستانی

sevara@

او سروده ها ومتن هایی از بزرگان جهان را نگارش و در فضای مجازی به اشتراک می گذارد
وبیشتر تلاش کی در اینستاگرام می باسد

Sevara
Uzbek girl
Artist


Photographer, analyst and
Calligrapher
He likes to write texts from the elders of the world
And the letters and poems of the great poets of the world
Most of her work is on Instagram

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya


نگارش:
سِوَرَ از ازبکستان
Writer:
sevara from uzbekistan


برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya


نگارش:
سِوَرَ از ازبکستان
Writer:

sevara from uzbekistan


برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad


نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود


I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya


نگارش:
سِوَرَ از ازبکستان
Writer:
sevara from uzbekistan


برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

cebapa self_made

_fire_bird_

دیدگاه خود را بیان کنید