آمالی amaly

خوشنویس اسلواکی slovakian calligrapher

خوشنویس اسلواکی slovakian calligrapher

آمالی amaly

یک‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۶۰ بازدید

Amaly

Calligraphy and great eslovakian artist


آمالیا

خوشنویس اسلواکیایی

Most of her work is on the Instagram

amalylgraphy@

amalylgraphy@ amaly calligrapher آمالی ، خوشنویس اسلواکی

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#آمالیا _ از اسلواکی
Writer:
@Amália _ from Slovakia

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

@amalygraphy

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree
To become paper


سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya

نگارش:
#آمالیا _ از اسلواکی
Writer:
@Amália _ from Slovakia

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#آمالیا _ از اسلواکی
Writer:
@Amália _ from Slovakia

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

amalygraphy@

Jungle

Sang

The match self-burning

In the fire

#Ariya

writer: amali

from slovakia

جنگل

در آتش

می سرود

خود سبزی کبریت را

#آریا

نگارش: #آمالیا از اسلواکی

amalygraphy

amalygraphy@

Jungle

Sang

The match self-burning

In the fire

#Ariya

writer: amali

from slovakia

جنگل

در آتش

می سرود

خود سبزی کبریت را

#آریا

نگارش: #آمالیا از اسلواکی

دیدگاه خود را بیان کنید