النا کانالی elena canali

خوشنویس ایتالیایی italian calligrapher

خوشنویس ایتالیایی italian calligrapher

النا کانالی elena canali

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۷۶ بازدید

elena_canali# #النا_کانالی canali# #کانالی

elena canali calligrapher النا کانالی خوشنویس ایتالیایی

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#النا_کانالی (ایتالیا)
Writer:
Elena Canali
@ilovecalligraphy.it
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

elena calligrapher

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

#Ariya

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#النا_کانالی (ایتالیا)
Writer:
Elena Canali
from Italy
@ilovecalligraphy.it
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

ilovecalligraphy.it@

elena_canali# #النا_کانالی canali# #کانالی

نامواره ی:   عمران حیدری آریا

نگارش:   النا کانالی  از: ایتالیا

logo  Omran heydari ariya

Writer:  Elena canali   from: italy

elena canali

ilovecalligraphy.it@

elena_canali# #النا_کانالی canali# #کانالی

دیدگاه خود را بیان کنید