شیتال شارما sheetal sharma

خوشنویس هندی indian calligrapher

خوشنویس هندی indian calligrapher

شیتال شارما sheetal sharma

سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۵۰۲ بازدید

Sheetal sharma شیتال شارما

Sheetal sharma شیتال شارما

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود


I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#شیتال_شارما _ از هند
Writer:
Sheetal sharma _ from india

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#شیتال_شارما _ از هند
Writer:
Sheetal sharma _ from india

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

sheetal sharma

artbysheetal@

Sheetal sharma calligrapher شیتال شارما خوشنویس

دیدگاه خود را بیان کنید