حسن طزری hasan tazari

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

حسن طزری hasan tazari

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۵۸۸ بازدید

باهمه زیبایی اش
مهر ندارد
بهار

#ٱریا

نگارش:
#حسن_طزری

طزری

طزری خوشنویس

حسن طزری

سپهر ٱبی ام
درپای ایرانم
خلیجی خسته ام اما
همیشه پارس
می مانم

#آریا
نگارش:
#حسن_طزری

#خلیج_فارس #خلیج_پارس

جنگل در آتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

#ٱریا

نگارش:
#حسن_طزری

سپهر ٱبی ام
درپای ایرانم
خلیجی خسته ام اما
همیشه پارس
می مانم

#آریا
نگارش:
#حسن_طزری

#خلیج_فارس #خلیج_پارس

حسن طزری

طزری خوشنویس

خط سفیر

خط کرشمه

دیدگاه خود را بیان کنید