محسن ازکوم mohsin ozkum

خوشنویس ترکیه یی Turkish calligrapher

خوشنویس ترکیه یی Turkish calligrapher

محسن ازکوم mohsin ozkum

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۶ بازدید

محسن ازکوم mohsin ozkum

خوشنویس ترکیه یی Turkish calligrapher

پنهانی

دنبالم نکن

از تو

گریزم نیست

#آریاپارسی_سرا

Do not follow me secretly

I have no way to escape from you

#Ariya

پنهانی

دنبالم نکن

از تو

گریزم نیست

#آریاپارسی_سرا

Do not follow me secretly

I have no way to escape from you

#Ariya

پنهانی

دنبالم نکن

از تو

گریزم نیست

#آریاپارسی_سرا

Do not follow me secretly

I have no way to escape from you

#Ariya

نامواره های

آریا پارسی سرا

خوشنویس:

محسن_ازکوم از : ترکیه

ariyaparsisora logo

Calligrapher:

mosin özkum

from #turkey

نامواره ی
#عمران_حیدری_آریا

خوشنویس:
#محسن_ازکوم از: ترکیه

#omran_heydari_ariya logo

Calligrapher:
#mosin_özkum
from: turkey

نامواره ی
#عمران_حیدری_آریا

خوشنویس:
#محسن_ازکوم از: ترکیه

#omran_heydari_ariya logo

Calligrapher:
#mosin_özkum
from: turkey

نامواره ی
#عمران_حیدری_آریا

خوشنویس:
#محسن_ازکوم از: ترکیه

#omran_heydari_ariya logo

Calligrapher:
#mosin_özkum
from: turkey

نامواره ی
#عمران_حیدری_آریا

خوشنویس:
#محسن_ازکوم از: ترکیه

#omran_heydari_ariya logo

Calligrapher:
#mosin_özkum
from: turkey

نامواره ی
#عمران_حیدری_آریا

خوشنویس:
#محسن_ازکوم از: ترکیه

#omran_heydari_ariya logo

Calligrapher:
#mosin_özkum
from: turkey

دیدگاه خود را بیان کنید