انگلیسیpoems in English

سروده های ترجمه شده ی آریا ,سروده های انگلیسی آریا,شعر انگلیسی آریا,آریا انگلیسی,ARIYA,ARIA,ARYA,OMRAN HEYDARIARIYA,ARIYA PARSI SORA,پارس انگلیسی

سروده هایی که با مترجمان گوناگون برگردان شده

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۳:۲۶ ۰ نظر  بازدید

در نبودت
لب دریای نهانم
هرشب
ماسه یی می شوم
از دست خودم
می ریزم
In your absence
I’m in the hidden seaside every night
I get sand
I’m pouring out of my hands

سرایش:
#ٱریا
The poet:
#ariya
نگارش:
#فاروق_عزیز از هند

Writer:
Farrukh Aziz from india

@Paletteandpens

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

سروده های برگردان به انگلیسی آریا

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

.
. . .

دوربین
سر چهار راه
خودروی مدل بالا
که می بیند
سلفی می گیرد

Upon seeing a top model car,
Camera
Takes a self-picture
At the crossroads

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:

@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#کارل_اسکریب _ از بلژیک
Writer:
@karl.scrib

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elhamnouriazad

WWW.ilovecalligraphy.it

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#النا_کانالی (ایتالیا)
Writer:
Elena Canali
@ilovecalligraphy.it
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper
#Ariya

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#النا_کانالی (ایتالیا)
Writer:
Elena Canali
from Italy
@ilovecalligraphy.it
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

@ilovecalligraphy.it
@ilovecalligraphy.it
@ilovecalligraphy.it

نیازی

به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#گونجان_بختنگر _ از هند
Writer:
@GunjanBhatnagar _ From india

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد

Translator:
@nouri4089

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#مایا_تلهامی _ از فلسطین

Writer:
@ Maya Telh _ from Palestine

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

@calligraphy.by.maya

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#تری_ویکرام _ از هند
Writer:
@trivikram_handmade_fonts

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

انگلیسی

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#تری_ویکرام _ از هند
Writer:
@Trivikram

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

انگلیسی

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#تری_ویکرام _ از هند
Writer:
@Trivikram

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

انگلیسی

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#تری_ویکرام _ از هند
Writer:
@Trivikram

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game


سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش: دکتر
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089


بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

It was unmarked and hanged
When it was down
It was beautiful and famous
Persian carpet tableau

سرایش
#ٱریا_پارسی_سرا

نگارش
#لیلا_علیزاده
به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد


نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

#Ariya

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
نگارش:
سونالی سوناوان _از هند
#Sonali_sonawane

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد

@sonali_sonawane20

#omranheydariariya
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#آمالیا _ از اسلواکی
Writer:
@Amália _ from Slovakia

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

@amalygraphy

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree
To become paper


سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya

نگارش:
#آمالیا _ از اسلواکی
Writer:
@Amália _ from Slovakia

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#ماماتا _ ازهند

Writer:
@Mamata _ from India

@calligraphy.melody

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

@omranheydariariya
@omranheydariariya
@calligraphy.melody
@calligraphy.melody
#ariya #omranheydariariya
#mamata
#آریا_پارسی_سرا
#آریا #عمران_حیدری_ٱریا
#ماماتا #ماماتا #آریا

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#ماماتا _ ازهند

Writer:
@Mamata _ from India

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
#elham_nouri_azad

@mamataph

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود
I write
My unwritten on my heart
To not be condemned
A tree To become paper

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#شیتال_شارما _ از هند
Writer:
Sheetal sharma _ from india

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089


دیدگاه خود را بیان کنید